Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) en studieloopbaanbegeleiding (slb) is een belangrijk onderdeel in de mbo- en hbo-opleiding. Het gaat in het mbo in eerste instantie om de begeleiding bij de keuze tussen de arbeidsmarkt en doorstuderen. Als de student kiest voor doorstuderen, dan wacht de keuze voor een opleiding en hbo-instelling. In het hbo gaat het ook om keuzes die de loopbaan na het hbo beïnvloeden.

Opleidingen en instellingen bieden al veel lob-/slb-activiteiten en -diensten aan. Om de activiteiten van studieloopbaanbegeleiders te versterken zijn er in Noord-Nederland uitgangspunten voor actieve keuzebegeleiding geformuleerd, zodat de mbo’er een bewuste keuze maakt voor werken of doorstuderen en de kans op studiesucces in het hbo wordt vergroot.

De uitgangspunten van actieve keuzebegeleiding in Noord-Nederland:

De mbo’er heeft een actief keuzeproces doorlopen wanneer hij weet

– waarom hij voor werken en/of doorleren kiest (motievenreflectie
– wat hij (niet) kan in relatie tot de te maken keuze (capaciteitenreflectie)

en dat hij:

– actief is en stappen zet ter voorbereiding van de gemaakte keuze (zelfsturing)
– de manier van onderwijs op de vervolgopleiding heeft ervaren (opleidingsexploratie)
– een realistisch beeld heeft van het gekozen beroepenveld (werkexploratie; netwerken)

Indien de mbo’er een hbo-opleiding kiest, dan zorgt bovenstaand proces er tevens voor dat de mbo’er:

– reële verwachtingen heeft van de hbo-opleiding (Ad en bachelor)
– weet welke inspanningen van hem worden verwacht op de hbo-opleiding
– weet welke inhoudelijke voorkennis van hem gevraagd wordt
– weet aan welke inschrijvings- en toelatingseisen hij moet voldoen

Daarnaast is er In Noord-Nederland voor gekozen in alle doorstroomkeuzedelen het onderdeel Oriëntatie op hbo-opleidingen en -beroepen op te nemen. Dit onderdeel is aanvullend op de reguliere loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo.

Documenten

Binnenkort.